Miljøterapeutisk perspektiv

Den Musiske Helhedsskole har løbende et organisationsudviklingsprojekt i gang. Vi ønsker gennem dette at skabe en endnu større bevidsthed omkring det helhedsorienterede arbejde, samt understøtte og videreudvikle den miljøterapeutiske profil, som vi har og arbejder efter i behandlingsarbejdet på afdelingerne. Projektet skal sikre at Den Musiske Helhedsskole fortsat kan tilbyde eleverne den rette behandling. Endvidere skal projektet styrke den enkelte medarbejders kompetencer, samt skabe mulighed for at organisationen som helhed kan udvikle sig.

Den Musiske Helhedsskole definerer miljøterapi bredt, som en systematisk og teoriforankret organisering af en behandlingsorganisations psykologiske, sociale, materielle og ressourcemæssige forhold i overensstemmelse med organisationens målgruppe og primære arbejdsopgaver.

Hensigten er, gennem miljøterapi, at tilvejebringe muligheder, indenfor hvilke eleverne kan arbejde på egen udvikling og derved udvikle sig emotionelt, socialt og intellektuelt, således at der skabes mulighed for symptomlettelse, større jeg-styrke samt større personlighedsmæssig integration eller personlighedsforandring.

Det er en organisering der skal gøre behandling til bevidste handlinger.

Centralt i vores arbejde står tilbuddet om relationserfaringer, hvor formålet er, at eleven får mulighed for at udvikle sin evne til tilknytning. Vi ser elevens adfærd som udtryk for dennes følelsesmæssige og relationelle vanskeligheder, både når fremtrædelsesformen er ud-agerende og indadvendt destruktiv.

Arbejdet tager udgangspunkt i elevens tilgang til mødet med andre og sig selv. Centralt står arbejdet med elevens motivationsstruktur, identitet og relationserfaringer.

Vi ønsker at skabe et miljø, der opleves trygt og omsorgsfuldt både i forhold til den menneskelige kontakt og de fysiske rammer. Vi tilbyder et miljø med udviklingsmuligheder, hvor eleven har mulighed for at udvikle sine sociale kompetencer samt at danne og bevare relationer, for derved at skabe et grundlag for at kunne udvikle sin tilknytningsevne.

Vi arbejder med musisk kreative aktiviteter ud fra en forståelse af, at disse er en udtryks- og samværsform, hvor igennem identitet og selvværd skabes og kan styrkes. Fokus i arbejdet med de musisk kreative processor er elevens eget udtryk og tilstedeværelse, samt at skabe rammer for oplevelsen af samhørighed.