Vores primære opgave

Eleverne hos Dacapo er alle henvist fra deres respektive socialforvaltninger. Majoriteten af vores elever kan ved start på Dacapo beskrives som angstfyldte, med et lavt selvværd og med tilknytningsforstyrrelser. Kendetegnende for eleverne på Dacapo er, at de har et behov for et særligt skærmet undervisningstilbud hvor der undervises i små grupper på 1-3 elever. De har brug for et lille undervisningsmiljø med få udefrakommende afledninger. Det er elever, der i særlig høj grad bliver forstyrret eller lader sig forstyrre, og som derfor har brug for et mindre miljø end de to andre afdelinger.

I overenskomsten mellem Hillerød Kommune og Den Musiske Helhedsskole er vores overordnede formål beskrevet således:

“..at drive socialpædagogiske, undervisnings- og dagbehandlingsforanstaltninger for børn og unge med sociale, adfærds- og skolemæssige vanskeligheder.”

Når en elev henvises til Dacapo er det vores primære opgave at skabe rammer, hvori eleven har mulighed for at udvikle sig hensigtsmæssigt både psykisk, socialt og fagligt. Sådanne ramme skabes optimalt, når der er et tydeligt samspil mellem skolearbejdebehandlingsarbejde og familiearbejde.

Dacapo ønsker at skabe et miljø, der opleves tryghedsskabende og omsorgsfuldt både i forhold til den menneskelige kontakt og de fysiske rammer. Vi skal tilbyde et miljø, hvori eleven har mulighed for at udvikle sine sociale kompetencer, samt at danne og bevare relationer, for derved at skabe et grundlag for at kunne udvikle sin tilknytningsevne.

Det er Dacapo ansvar at skabe muligheder for, at samtaler mellem skole, elev og familie kan finde sted. Samtalerne kan have varierende art, alt efter aftale mellem familien og skolen. Det kan eksempelvis foregå som månedlige samtaler omkring elevens trivsel, forældrestøttende samtaler, eller terapeutiske forløb. Dacapo skal søge viden omkring elevens barndom og familiens historie og således forsøge at forstå, hvilke præmisser det enkelte barn eller den enkelte familie agerer ud fra. Samtidigt skal vi tilbyde eleven mulighed for forandring, ved at etablere nye oplevelser og udfordringer samt italesætte de nye historier, som kan medvirke til at eleven kan styrke sit selvværd og nuancere sit selvbillede.

Vores sprogbrug er med til at skabe virkeligheder og hinandens identiteter. Vi skal have et særligt fokus på hverdagens kommunikation i huset, ligesom vi skal være opmærksomme på sprogets betydning og ordenes prioritering i skolens skriftlige materiale om eleverne.

Dacapo skal tilbyde undervisning i henhold til folkeskoleloven og dens cirkulære om specialundervisning. Dacapo udarbejder individuelle, halvårlige undervisningsplaner. Det er Dacapo ansvar, at etablere en tryg og optimal ramme for den enkelte elevs faglige arbejde.

Både familie, skole og elev har et ansvar i forhold til elevens faglige udvikling. Dacapo skaber rammer, hvorigennem familie, skole og elev i fællesskab kan sætte realistiske, håndterbare faglige mål, der jævnligt evalueres og revurderes.